ОМК запазва в своите продукти създаденото от Природата чрез 7-степенната система за контрол на качеството съобразно стандартите и разпоредбите на европейската хранителна индустрия, както и системите за контрол на качеството - GMP и НАССР, гарантиращи проследимост на сурово мляко през процесите на събиране, преработка и дистрибуция до търговската мрежа:

  • Ежедневен тест във всяка ферма-доставчик.
  • Тест на независима лаборатория при закупуване на млякото.
  • Тест при товарене и транспортиране.
  • Тест на «входа» на завода.
  • 170 ежедневни физикохимични, биохимични и микробиологични теста.
  • Тест при пакетирането.
  • Тест на «изхода» на завода.

Контролът на качеството е от изключителна важност в процеса на събиране на суровото мляко, производството и дистрибуцията. Всеки ден нашите специалисти се грижат само продуктите с най-високо качество да достигат до клиентите на компанията. Всеки ден се правят над 170 анализа, които гарантират качеството на процесите и технологията, продуктите и сигурността на взимане на решения.

Входящият контрол на суровото мляко и другите материали гарантира, че единствено качествени суровини и материали ще бъдат вложени в производството. Контролира се всяко ниво и етап от технологията на преработка на млякото.

Всяка една партида готов продукт се анализира преди да достигне търговската мрежа.

Политиката ни към тоталното качество е отворена към клиентите и партньорите ни. Нашата философия е да комбинираме високото качество на крайния продукт с качеството на работа с нашите партньори.

ОМК ЕАД е сертифициран по европейските стандарти за износ в ЕС.